Kuniyah bermaksud gelaran atau panggilan hormat yang dimulakan dengan lafaz “Abu” seperti Abu Hurairah dan juga Abu Abdullah ataupun “Ummu” seumpama Ummu Kalthum dan Ummu Amr.

Semenjak zaman dahulu lagi, menjadi tradisi bagi masyarakat Arab untuk memberikan kuniyah pada nama mereka sebagai penghormatan terhadap individu yang diberi kuniyah tersebut.

Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mempunyai kuniyah baginda yang tersendiri iaitu Abu al-Qasim.

Sunnah memberikan kuniyah ini kemudiannya dicontohi oleh para sahabat, tabiin serta generasi berikutnya sehinggalah ke hari ini.

Antara sahabat yang masyhur dengan kuniyah mereka adalah :

1. Abu Bakar al-Siddiq r.a , nama sebenarnya : Abdullah bin Uthman

2. Abu Ubaidah bin al-Jarrah r.a, nama sebenarnya : Aamir bin Abdullah

3. Abu Hurairah al-Dusi r.a, nama sebenarnya : Abdul Rahman bin Sakhr

4. Abu Ayyub al-Ansari r.a, nama sebenarnya : Khalid bin Zaid

5. Abu al-Darda’ al-Ansari r.a, nama sebenarnya : ‘Uwaimir bin Zaid al-Khazraji

6. Abu Musa al-Asy’ari r.a, nama sebenarnya : Abdullah bin Qais

7. Abu Said al-Khudri r.a, nama sebenarnya : Sa’d bin Malik bin Sinan

8. Abu Dzar al-Ghifari r.a, nama sebenarnya : Jundub bin Junadah

9. Abu Talhah al-Ansari r.a, nama sebenarnya : Zaid bin Sahl

10. Abu Qatadah al-Ansari r.a, nama sebenarnya : Al-Harith bin Rib’iy

11. Abu Sufyan bin Harb r.a, nama sebenarnya : Sakhr bin Harb

12. Abu Syuraih r.a, nama sebenarnya : Ka’b bin Amru al-Khuzaie

13. Abu Umamah al-Bahili : r.a, nama sebenarnya : Al-Sudaiy bin Ajlan

14. Abu Tha’labah al-Khusyali r.a, nama sebenarnya : Jurthum bin Nashir

15. Abu Barzah al-Aslami r.a, nama sebenarnya : Nadhlah bin Ubaid

16. Abu Mas’ud al-Ansari r.a, nama sebenarnya : Uqbah bin Amru al-Badri

17. Abu Bakrah r.a, nama sebenarnya : Nufai’ bin al-Harith

18. Abu Humaid al-Sa’idi r.a, nama sebenarnya : Abdullah bin Amru

19. Abu Juhaifah r.a, nama sebenarnya : Wahb bin Abdullah al-Sawani

20. Abu Mahzurah r.a, nama sebenarnya : Samurah bin Mi’war

21. Abu Marthad al-Ghanawi r.a, nama sebenarnya : Kannaz bin al-Husain

22. Abu Malik al-Asy’ari r.a, nama sebenarnya : Ka’b bin ‘Asim

23. Abu Najih r.a, nama sebenarnya : Al-Irbadh bin Sariah

24. Abu Burdah al-Ansari r.a, nama sebenarnya : Hani’ bin Niyar

25. Abu Waqid al-Laithi r.a, nama sebenarnya : Al-Harith bin Auf

26. Abu Habbah al-Badri r.a, nama sebenarnya : ‘Aamir bin Amr al-Mazini

27. Abu Karimah r.a, nama sebenarnya : al-Miqdam bin Ma’di Yakrib

28. Abu Ruham al-Ghifari r.a, nama sebenarnya : Kalthum bin al-Husain

29. Abu al-Aas bin al-Rabi’ r.a, nama sebenarnya : Laqit bin al-Rabi’

30. Abu Kabsyah al-Anmari r.a, nama sebenarnya : Sulaiman

Manakala sahabiyyah yang masyhur dengan kuniyah mereka pula ialah :

1. Ummu Habibah binti Abi Sufyan : r.a, nama sebenarnya : Ramlah binti Sakhr (Ummul Mukminin)

2. Ummu Salamah r.a, nama sebenarnya : Hindun binti Abi Umayyah (Ummul Mukminin)

3. Ummu Hani’ r.a, nama sebenarnya : Fakhitah binti Abi Talib

4. Ummu Sulaim r.a, nama sebenarnya : Al-Rumaisa binti Milhan (Isteri Abu Talhah al-Ansari)

5. Ummu al-Darda’ al-Ansariah r.a, nama sebenarnya : Khairah binti Abi Hadrad

6. Ummu Qais al-Ansariah r.a, nama sebenarnya : Aminah binti Mihsan (Adik-beradik Ukasyah bin Mihsan)

7. Ummu Atiyyah al-Ansariah r.a, nama sebenarnya : Nusaibah binti al-Harith

8. Ummu al-Fadhl r.a, nama sebenarnya : Fatimah binti Hamzah bin Abdul Muttalib

9. Ummu al-Fadhl r.a, nama sebenarnya : Lubabah binti al-Harith (Isteri al-Abbas bin Abdul Muttalib)

10. Ummu al-Nu’man bin Basyir r.a, nama sebenarnya : Amrah binti Rawahah

Imam al-Hafiz Abu al-Fath Muhammad bin al-Husain al-Azdi al-Mausili (wafat 374 hijrah) ada karya khas mengenai para sahabat yang dikenali dengan kuniyah mereka dalam karya beliau yang bertajuk : “Asma’ man Yu’raf bi Kunyatihi min Ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam”.

Artikel asal : Islam Web

Diterjemah oleh Ustaz Usaid Subki

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published.